• ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด
  • ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด

ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด


ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด จดทะเบียน เมื่อ วันที่ 20 พ.ค. พ.ศ. 2540 ชื่อเดิม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 8 จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2548 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้ง 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7740-5129 โทรสาร 0-7740-5129

 คำขวัญสหกรณ์

" เสมอภาค ยุติธรรม มีความมั่นคง ให้บริการอย่างคนในครอบครัว "

 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาองค์กร

1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการปฎิบัติงาน

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ให้มัวิสัยทัศน์ ศักยภาพและความพร้อม เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรและให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข

3.เพื่อพัฒนาทรัพยากร ด้านเงินทุน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับการการพัฒนาสหกรณ์

 พันธกิจที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจ

1.ระดมเงินฝาก

2.จัดแหล่งเงินกู้ดอดเบี้ยต่ำ และขยายวงเงินกู้ยืมให้สมาชิก

 พันธกิจที่ 3 : การจัดสวัสดิการสมาชิกและชุมชน

1.เพื่อจัดสวัสดิการให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่ให้มีความมั่นคงและมีความเต็มใจในการให้บริการ

2.จัดสวัสดิการเพื่อสังคม

 " เป็นองค์กรณ์แห่งการออมทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อสมาชิกและชุมชน "

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7740-5129

ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์

077 405129

อีเมล

info@example.com

ที่อยู่

101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

© 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด | เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000